Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Zdjęcie brzegu rzeki z kościołem w miejscowości Mszana z napisem "Program ochrony powietrza".

UCHWAŁA NR VI/21/12/2020

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

 Na podstawie art. 18 pkt 1, pkt 20, art. 89 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn. zm.) w związku z art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 6, art. 7 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1211 z późn. zm.)

 Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

 §1.
Przyjmuje się „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.
Na podstawie art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1211 z późn. zm.) traci moc uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Jan Kawulok

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Regionalne Centrum Ekoinformacji 

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: Dąbrowskiego 23

phone: +48 (32) 77 40 554


e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Logo Śląskie

Powrót na początek strony